Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Malakia 4

Näytä koko luku
Matteus 1

Matteus 2 

 Edellinen jae
2 Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, [1. Moos. 21:3, 1. Moos. 25:24-26, 1. Moos. 29:35]
2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
2 Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah and his brethren,
3 Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, [1. Moos. 38:27-30; Ruut 4:18,19]
3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
3 and Judah begat Pharez and Zarah of Tamar, and Pharez begat Hezron, and Hezron begat Ram,
4 Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, [Ruut 4:19,20]
4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;
4 and Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,
5 Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai [Ruut 4:13-17,21,22; Joos. 2:1]
5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;
5 and Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse,
6 ja Iisaille Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, [Ruut 4:22; 1. Sam. 16:1; 2. Sam. 12:24]
6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
6 and Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon, of her who had been Uriah's,
7 Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, [1. Kun. 11:43, 1. Kun. 14:31, 1. Kun. 15:8]
7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;
7 and Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abijah, and Abijah begat Asa,
8 Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, [1. Kun. 15:24; 2. Kun. 8:16; 2. Aik. 26:1]
8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;
8 and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah,
9 Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, [2. Aik. 26:21 | 2. Kun. 15:38, 2. Kun. 16:20]
9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;
9 and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah,
10 Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia [2. Kun. 20:21, 2. Kun. 21:18,26]
10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;
10 and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah,
11 ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin. [2. Kun. 23:34]
11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.
11 and Josiah begat Jeconiah and his brethren, at the Babylonian removal.
12 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, [2. Kun. 24:6,15; 1. Aik. 3:17,19; Esra 3:2]
12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;
12 And after the Babylonian removal, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel,
13 Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur,
13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
13 and Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor,
14 Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud,
14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
14 and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
15 Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob
15 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;
15 and Eliud begat Eleazar, and Eleazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob,
16 ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi*. [Kreikkalaisperäinen nimi Kristus merkitsee 'voideltu'.]
16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.
16 and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was begotten Jesus, who is named Christ.
17 Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.
17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.
17 All the generations, therefore, from Abraham unto David are fourteen generations, and from David unto the Babylonian removal fourteen generations, and from the Babylonian removal unto the Christ, fourteen generations.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote