header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Jerusalemin seurakunta

1 Kansan johtomiehet asuivat Jerusalemissa. Kaikki muut määräsivät arvalla keskuudestaan aina yhden kymmenestä asumaan Jerusalemissa, pyhässä kaupungissa, kun taas loput yhdeksän asettuivat muihin kaupunkeihin. [Neh. 7:4]
2 Kansa ylisti niitä miehiä, jotka asettuivat Jerusalemiin vapaaehtoisesti.
3 Seuraavassa luetellaan ne Juudan maakunnan päämiehet, joiden asuinpaikkana oli Jerusalem. Myös muissa Juudan kaupungeissa asui israelilaisia, heidän joukossaan pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä, kukin kaupungissaan oman sukunsa perintömaalla.
4 Jerusalemissa asuivat nämä Juudan ja Benjaminin heimojen miehet: Juudan heimoa: Ataja, Ussian poika, Peresin sukua; hänen isoisänsä oli Sakarja, tämän isä Amarja, tämän Sefatja ja tämän Mahalalel. 11:4-9:[ 1. Aik. 9:3-9]
5 Lisäksi Maaseja, Barukin poika, Selan sukua; hänen isoisänsä oli Kol- Hose, tämän isä Hasaja, tämän Adaja, tämän Jojarib ja tämän Sakarja.
6 Peresin sukua asui Jerusalemissa 468 sotakuntoista miestä.
7 Benjaminin heimoa: Sallu, Mesullamin poika; hänen isoisänsä oli Joed, tämän isä Pedaja, tämän Kolaja, tämän Maaseja, tämän Itiel, tämän Jesaja.
8 Lisäksi Gabbai ja Sallai, yhteensä 928 miestä Benjaminin heimoa.
9 Jerusalemissa asuvien benjaminilaisten päämies oli Joel, Sikrin poika, ja kaupungin toisena päällikkönä oli Juuda, Senuan poika.
10 Pappeja: Jedaja, Jojaribin poika, Jakin, 11:10-14:[ 1. Aik. 9:10-13]
11 Seraja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot ja tämän Ahitub.
12 Heidän sukunsa miehiä, jotka toimittivat palvelusta temppelissä, oli 822. Pappeja oli edelleen Adaja, Jerohamin poika; hänen isoisänsä oli Pelalja, tämän isä Amsi, tämän Sakarja, tämän Pashur ja tämän Malkia.
13 Hänen sukunsa perhekuntien päämiehiä oli 242. Pappeja oli vielä Amassai, Asarelin poika; hänen isoisänsä oli Ahsai, tämän isä Mesillemot, tämän Immer.
14 Hänen suvussaan oli 128 miestä, kaikki urheita sotureita. Heidän päällikkönään oli Sabdiel, Gedolimin poika.
15 Leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika; hänen isoisänsä oli Asrikam, tämän isä Hasabja ja tämän Bunni. 11:15-19:[ 1. Aik. 9:14-17]
16 Sabbetai ja Josabad olivat leeviläisten johtomiehiä, jotka valvoivat Jumalan temppelin esipihoilla suoritettavia toimia.
17 Leeviläisiä oli edelleen Mattanja, Miikan poika; hänen isoisänsä oli Sabdi ja tämän isä Asaf. Hän oli laulunjohtajana kiitosrukousta laulettaessa. Leeviläisiä oli vielä Bakbukja, joka oli asemaltaan seuraava, sekä Abda, Sammuan poika; hänen isoisänsä oli Galal, tämän isä Jedutun.
18 Leeviläisiä oli pyhässä kaupungissa yhteensä 284.
19 Portinvartijoita olivat Akkub, Talmon ja heidän sukunsa miehet, yhteensä 172. He vartioivat kaupungin portteja.
20 Muut israelilaiset, joukossa myös pappeja ja leeviläisiä, asuivat Juudan eri kaupungeissa, kukin sukunsa perintömaalla. [Luuk. 1:39,40]
21 Temppelipalvelijat asuivat Ofelin alueella, ja heidän esimiehiään olivat Siha ja Gispa.
22 Leeviläisten johtajana Jerusalemissa oli Ussi, Banin poika; hänen isoisänsä oli Hasabja, tämän isä Mattanja, tämän Miika. Hän kuului Asafin jälkeläisiin, jotka toimivat laulajina temppelin jumalanpalveluksissa.
23 Heistä oli kuningas antanut säädöksen, joka määräsi laulajien päivittäiset vuorot.
24 Petahja, Mesesabelin poika, Juudan pojan Serahin jälkeläisiä, oli kuninkaan neuvonantajana kaikissa kansaa koskevissa asioissa.

Muiden kaupunkien asukkaat

25 Maaseudulla, omien peltomaidensa lähellä, asui Juudan heimoa seuraavissa paikoissa: Kirjat-Arbassa ja sen lähikylissä, Dibonissa ja sen lähikylissä, Jekabselissa ja sen maatiloilla,
26 Jesuassa, Moladassa, Bet-Peletissä,
27 Hasar-Sualissa, Beersebassa ja sen lähikylissä,
28 Siklagissa, Mekonassa ja siihen kuuluvissa kylissä,
29 En- Rimmonissa, Soreassa, Jarmutissa,
30 Sanoahissa, Adullamissa ja niiden ympäristön maatiloilla, Lakisissa ja sen peltomailla sekä Asekassa ja sen lähikylissä. Heimon asuma-alue ulottui siis Beersebasta Hinnominlaaksoon asti.
31 Benjaminin heimon asuinpaikkoja olivat Geba, Mikmas, Aija, Betel ja sen lähikylät,
32 Anatot, Nob, Ananja,
33 Hasor, Rama, Gittaim,
34 Hadid, Seboim, Neballat,
35 Lod, Ono ja Ge-Harasim. [1. Aik. 4:14]
36 Eräitä leeviläisryhmiä siirtyi Juudan alueelta Benjaminin alueelle.