header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


1 Sen runsas sato kuuluu kuninkaille, joiden valtaan olet meidät antanut syntiemme tähden. He hallitsevat mielensä mukaan meitä ja karjaamme. Suuri on meidän ahdinkomme.
2 Asiakirjassa on seuraavien henkilöiden nimet: käskynhaltija Nehemia, Hakaljan poika, sekä Sidkia,
3 Seraja, Asarja, Jeremia,
4 Pashur, Amarja, Malkia,
5 Hattus, Sebanja, Malluk,
6 Harim, Meremot, Obadja,
7 Daniel, Ginneton, Baruk,
8 Mesullam, Abia, Mijamin,
9 Maasja, Bilgai ja Semaja. Nämä ovat pappeja.
10 Leeviläisiä: Jesua, Asanjan poika, Binnui, Henadadin suvusta, Kadmiel
11 sekä heidän virkatoverinsa Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
12 Miika, Rehob, Hasabja,
13 Sakkur, Serebja, Sebanja,
14 Hodia, Bani, Beninu.
15 Kansan päämiehiä: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, [Esra 2:3,6-8,10, 8:3,4,7]
16 Bunni, Asgad, Bebai,
17 Adonia, Bigvai, Adin,
18 Ater, Hiskia, Assur,
19 Hodia, Hasum, Besai,
20 Harif, Anatot, Nebai,
21 Magpias, Mesullam, Hesir,
22 Mesesabel, Sadok, Jaddua,
23 Pelatja, Hanan, Anaja,
24 Hoosea, Hananja, Hassub,
25 Lohes, Pilha, Sobek,
26 Rehum, Hasabna, Maaseja,
27 Ahia, Hanan, Anan,
28 Malluk, Harim ja Baana.
29 Kaikki muut -- papit ja leeviläiset, portinvartijat, laulajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka olivat erottautuneet vieraista kansoista noudattaakseen Jumalan lakia, ja myös heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyivät lakia ymmärtämään --
30 kaikki he sitoutuivat noudattamaan johtajiensa tekemää sopimusta. Valalla vannoen he lupasivat elää Jumalan lain mukaan, jonka Mooses oli Jumalan palvelijana heille antanut, ja lupasivat noudattaa tarkoin kaikkia Herran, meidän Jumalamme, käskyjä, määräyksiä ja säädöksiä.
31 Edelleen he lupasivat: "Me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi. [Esra 9:12]
32 Kun muihin kansoihin kuuluvat tuovat sapatinpäivänä viljaa ja muita tuotteita myytäväksi, emme osta heiltä, emme sapattina emmekä minään muunakaan pyhäpäivänä. Joka seitsemäs vuosi jätämme maan kesannolle ja pyyhimme kaikki velat pois. [2. Moos. 20:8+ | 3. Moos. 25:2-7]
33 Sitoudumme maksamaan vuosittain kolmannessekelin Jumalamme temppelissä toimitettavaa palvelusta varten: [2. Moos. 30:13]
34 uhrileipiä varten, päivittäisiä ruoka- ja polttouhreja, sapattiuhreja, uudenkuun uhreja ja juhlauhreja varten, pyhiä lahjoja ja Israelin sovittamiseksi uhrattavia syntiuhreja varten sekä kaikkia Jumalamme temppelissä tehtäviä töitä varten. [2. Moos. 25:30+; 4. Moos. 28:1-29:39]
35 Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme keskenämme arponeet, minkä suvun on minäkin vuonna määräaikaan toimitettava polttopuita Jumalamme temppeliin, jotta Herran, meidän Jumalamme, alttarilla voitaisiin pitää tulta niin kuin laissa on määrätty. [3. Moos. 6:5; Neh. 13:31]
36 Tuomme myös joka vuosi peltojemme ja kaikkien hedelmäpuiden ensi sadosta uhrin Herran temppeliin, [2. Moos. 22:28+]
37 samoin esikoisuhrit poikiemme ja karjamme puolesta, niin kuin laissa on säädetty. Tuomme esikoiset nautakarjastamme, lampaistamme ja vuohistamme Jumalamme temppeliin ja annamme ne siellä palvelusta toimittaville papeille. [2. Moos. 13:2+]
38 Tuomme papeille Jumalamme temppelin varastohuoneisiin myös leivän vuoden ensimmäisestä leipomuksesta, muut antimme sekä parhaan osan hedelmäpuiden ensi hedelmistä, viinistä ja öljystä. Kymmenesosan maan tuotosta annamme leeviläisille. He keräävät kymmenykset kaikista kaupungeista, joiden peltoja me viljelemme. [2. Moos. 23:19+]
39 Leeviläisten kerätessä kymmenyksiä on jonkun Aaronin sukuun kuuluvan papin oltava heidän mukanaan, ja leeviläisten on annettava kymmenyksistä yksi kymmenesosa Jumalamme temppelin varastokammioihin. [4. Moos. 18:26]
40 Israelilaisten ja leeviläisten on vietävä kaikki vilja-, viini- ja öljyantimet huoneisiin, joissa säilytetään pyhäkön astioita ja joissa palvelusvuorossa olevat papit sekä portinvartijat ja laulajat oleskelevat. Emme saa laiminlyödä Jumalamme temppeliä." [2. Aik. 31:11,12; Esra 8:29; Neh. 12:44]