Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Aikakirja 5

1. Aikakirja 6

1. Aikakirja 7 


Leevin jälkeläiset

1 (5:27) Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. [1. Moos. 46:11+]
2 (5:28) Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
3 (5:29) Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam, ja Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. [2. Moos. 2:1-10, 2. Moos. 4:14; 4. Moos. 3:2]
4 (5:30) Eleasarille syntyi Pinehas ja Pinehasille Abisua,
5 (5:31) Abisualle Bukki ja Bukkille Ussi,
6 (5:32) Ussille Serahja ja Serahjalle Merajot,
7 (5:33) Merajotille Amarja ja Amarjalle Ahitub,
8 (5:34) Ahitubille Sadok ja Sadokille Ahimaas, [2. Sam. 8:17, 2. Sam. 15:27]
9 (5:35) Ahimaasille Asarja ja Asarjalle Johanan.
10 (5:36) Johananille syntyi Asarja, joka toimi pappina Salomon Jerusalemiin rakentamassa temppelissä.
11 (5:37) Asarjalle syntyi Amarja ja Amarjalle Ahitub,
12 (5:38) Ahitubille Sadok ja Sadokille Sallum,
13 (5:39) Sallumille Hilkia ja Hilkialle Asarja, [2. Kun. 22:4]
14 (5:40) Asarjalle Seraja ja Serajalle Josadak.
15 (5:41) Kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin asukkaat pakkosiirtolaisuuteen, myös Josadak joutui lähtemään heidän mukaansa. [2. Kun. 25:18]
16 (6:1) Leevin pojat olivat Gersom, Kehat ja Merari. [1. Moos. 46:11+]
17 (6:2) Gersomin pojat olivat nimeltään Libni ja Simei.
18 (6:3) Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
19 (6:4) Merarin pojat olivat Mahli ja Musi. Nämä ovat Leevin jälkeläisten suvut isiensä mukaan lueteltuina:
20 (6:5) Gersomin suku: hänen poikansa oli Libni, tämän poika oli Jahat, tämän Simma,
21 (6:6) tämän Joah, tämän Iddo, tämän Serah ja tämän Jeotrai.
22 (6:7) Kehatin suku: hänen poikansa oli Amminadab, tämän poika oli Korah, tämän Assir,
23 (6:8) tämän Elkana, tämän Ebjasaf, tämän Assir,
24 (6:9) tämän Tahat, tämän Uriel, tämän Ussia ja tämän Saul.
25 (6:10) Elkanan pojat olivat Amasai ja Mahat.
26 (6:11) Mahatin poika oli Elkana, tämän Sofai, tämän Nahat,
27 (6:12) tämän Eliab, tämän Jeroham, tämän Elkana ja tämän Samuel. [1. Sam. 1:1]
28 (6:13) Samuelin esikoinen oli Joel, ja hänen toinen poikansa oli Abia. [1. Sam. 8:2]
29 (6:14) Merarin suku: hänen poikansa oli Mahli, tämän poika oli Libni, tämän Simei, tämän Ussa,
30 (6:15) tämän Simea, tämän Haggia ja tämän Asaja.
31 (6:16) Osan leeviläisistä Daavid pani huolehtimaan laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen kun liitonarkku oli asetettu sinne.
32 (6:17) He palvelivat laulajina pyhäkköteltan, Jumalan asumuksen, edessä, kunnes Salomo rakensi Jerusalemiin Herran temppelin. Tehtävästään he huolehtivat saamiensa määräysten mukaisesti.
33 (6:18) Seuraavassa luetellaan temppelilaulajat ja heidän jälkeläisensä: Kehatin suvusta laulajana oli Heman, Joelin poika; hänen isoisänsä oli Samuel,
34 (6:19) tämän isä Elkana, tämän Jeroham, tämän Eliel, tämän Toah,
35 (6:20) tämän Suf, tämän Elkana, tämän Mahat, tämän Amasai,
36 (6:21) tämän Elkana, tämän Joel, tämän Asarja, tämän Sefanja,
37 (6:22) tämän Tahat, tämän Assir, tämän Ebjasaf, tämän Korah,
38 (6:23) tämän Jishar, tämän Kehat, tämän Leevi, Israelin poika.
39 (6:24) Hemanin oikealla puolella seisoi hänen kumppaninaan Asaf, Berekjan poika; hänen isoisänsä oli Simea,
40 (6:25) tämän isä Mikael, tämän Baaseja, tämän Malkia,
41 (6:26) tämän Etni, tämän Serah, tämän Adaja,
42 (6:27) tämän Etan, tämän Simma, tämän Simei,
43 (6:28) tämän Jahat, tämän Gersom ja tämän Leevi.
44 (6:29) Vasemmalla puolella seisoi heidän kumppaninaan Merarin jälkeläinen Etan, Kisin poika; hänen isoisänsä oli Abdi, tämän isä oli Malluk.
45 (6:30) Mallukin isä oli Hasabja, tämän Amasja, tämän Hilkia,
46 (6:31) tämän Amsi, tämän Bani, tämän Semer,
47 (6:32) tämän Mahli, tämän Musi, tämän Merari ja tämän Leevi.
48 (6:33) Toiset Leevin sukuun kuuluvat olivat saaneet tehtäväkseen palvella muulla tavoin pyhäkössä, Jumalan asumuksessa.
49 (6:34) Vain Aaron ja hänen jälkeläisensä saivat polttaa uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, suorittaa palvelukset kaikkeinpyhimmässä ja sovittaa Israelin synnit. Heidän oli noudatettava tarkasti määräyksiä, jotka Mooses, Jumalan palvelija, oli heille antanut. [2. Moos. 30:7; 3. Moos. 16:32,33]
50 (6:35) Aaronin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Eleasar, tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua,
51 (6:36) tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja,
52 (6:37) tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,
53 (6:38) tämän poika Sadok ja tämän poika Ahimaas.

Leeviläisten asuinpaikat

54 (6:39) Nämä olivat leeviläisten asuinpaikat ja leirikylät, jotka sijaitsivat heille annetuilla alueilla: Kehatin sukuun kuuluvat Aaronin jälkeläiset saivat arpaosakseen
55 (6:40) Juudan heimon maista Hebronin kaupungin ja sitä ympäröivät laidunmaat,
56 (6:41) mutta kaupungin peltomaat sekä seudun kylät annettiin Kalebille, Jefunnen pojalle.
57 (6:42) Aaronin jälkeläisille annettiin asuttaviksi turvakaupungit Hebron, Libna, Jattir, Estemoa, [2. Moos. 21:13+]
58 (6:43) Hilen, Debir,
59 (6:44) Asan sekä Bet-Semes, kaikki laidunmaineen.
60 (6:45) Benjaminin heimon maista annettiin Geba, Alemet ja Anatot, kaikki laidunmaineen. Aaronin jälkeläisillä oli sukujensa lukumäärän mukaisesti kaikkiaan kolmetoista kaupunkia.
61 (6:46) Muut Kehatin jälkeläiset saivat arpaosakseen Efraimin ja Danin heimojen sekä läntisten manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kymmenen kaupunkia.
62 (6:7) Gersomin jälkeläiset saivat Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen sekä Basanissa asuvien manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kolmetoista kaupunkia.
63 (6:48) Merarin jälkeläiset saivat Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kaksitoista kaupunkia.
64 (6:49) Israelilaiset antoivat siis leeviläisille seuraavat nimeltä mainitut kaupungit laidunmaineen.
65 (6:50) Ne arvottiin heille Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimoille kuuluneista maista.
66 (6:51) Muutamat Kehatin suvut saivat kaupunkeja Efraimin heimolta.
67 (6:52) Niille annettiin asuttaviksi turvakaupungit: Sikem Efraimin vuoristosta, Geser,
68 (6:53) Jokmeam, Bet-Horon,
69 (6:54) Aijalon ja Gat-Rimmon, kaikki laidunmaineen,
70 (6:55) sekä läntisten manasselaisten maista Aner ja Bileam, molemmat laidunmaineen. Nämä tulivat siis muutamien Kehatin sukujen osalle.
71 (6:56) Gersomin suvut saivat Basanissa asuvien manasselaisten maista Golanin laidunmaineen ja Astarotin laidunmaineen,
72 (6:57) Isaskarin heimolta Kedesin, Daberatin,
73 (6:58) Ramotin ja Anemin, kaikki laidunmaineen,
74 (6:59) Asserin heimolta Masalin, Abdonin,
75 (6:60) Hukokin ja Rehobin, kaikki laidunmaineen,
76 (6:61) sekä Naftalin heimolta Galilean Kedesin ja vielä Hammonin ja Kirjataimin, kaikki laidunmaineen.
77 (6:62) Merarin suvut saivat Sebulonin heimolta Rimmonin ja Taborin, molemmat laidunmaineen.
78 (6:63) Jordanin itäpuolelta Jerikon kohdalta ne saivat Ruubenin heimolta Beserin, joka oli autiomaassa, ja Jahsan,
79 (6:64) Kedemotin ja Mefaatin, kaikki laidunmaineen,
80 (6:65) sekä Gadin heimolta Gileadin Ramotin ja Mahanaimin,
81 (6:66) Hesbonin ja Jaeserin, kaikki laidunmaineen.

 1. Aikakirja 5

 

1. Aikakirja 7 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote