Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 9

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 10

1. Mooseksen kirja 11 

 Edellinen jae
6 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.* [Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa.]
6 Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
6 And sons of Ham are Cush, and Mitzraim, and Phut, and Canaan.
7 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.* [Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja.]
7 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
7 And sons of Cush are Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah; and sons of Raamah are Sheba and Dedan.
8 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.
8 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
8 And Cush hath begotten Nimrod;
9 Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: "On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta."
9 Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod".
9 he hath begun to be a hero in the land; he hath been a hero in hunting before Jehovah; therefore it is said, `As Nimrod the hero in hunting before Jehovah.'
10 Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.* [Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi.]
10 Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
10 And the first part of his kingdom is Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar;
11 Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin
11 Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,
11 from that land he hath gone out to Asshur, and buildeth Nineveh, even the broad places of the city, and Calah,
12 ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. [Joona 3:2]
12 sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.
12 and Resen, between Nineveh and Calah; it is the great city.
13 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 And Mitzraim hath begotten the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
14 patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. [5. Moos. 2:23; Jer. 47:4; Aam. 9:7]
14 patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
14 and the Pathrusim, and the Casluhim, (whence have come out Philistim,) and the Caphtorim.
15 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.
15 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
15 And Canaan hath begotten Sidon his first-born, and Heth,
16 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
16 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
17 hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset,
17 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
18 arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin,
18 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.
18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite; and afterwards have the families of the Canaanite been scattered.
19 ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka.
19 Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti.
19 And the border of the Canaanite is from Sidon, in thy coming towards Gerar, unto Gaza; in thy coming towards Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, unto Lasha.
20 Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.
20 Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
20 These are sons of Ham, by their families, by their tongues, in their lands, in their nations.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote