Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 9

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 10

1. Mooseksen kirja 11 


Nooan pojista polveutuvat kansat

1 Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. [1. Aik. 1:5-23]
1 Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.
1 And these are births of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth; and born to them are sons after the deluge.
2 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.* [Nimi Gomer tarkoittaa kimmeriläisiä, Madai Meediaa ja Javan Kreikkaa, Jooniaa. Tubal ja Mesek sijoittuvat Vähään- Aasiaan, ja Tiras tarkoittaa luultavasti etruskeja. Magogilla tarkoitettaneen Mustanmeren pohjoispuolta.]
2 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
2 `Sons of Japheth are Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
3 Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma.
3 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
3 And sons of Gomer are Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
4 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.
4 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset;
4 And sons of Javan are Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
5 Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.
5 heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.
5 By these have the isles of the nations been parted in their lands, each by his tongue, by their families, in their nations.
6 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.* [Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa.]
6 Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
6 And sons of Ham are Cush, and Mitzraim, and Phut, and Canaan.
7 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.* [Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja.]
7 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
7 And sons of Cush are Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah; and sons of Raamah are Sheba and Dedan.
8 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.
8 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
8 And Cush hath begotten Nimrod;
9 Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: "On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta."
9 Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod".
9 he hath begun to be a hero in the land; he hath been a hero in hunting before Jehovah; therefore it is said, `As Nimrod the hero in hunting before Jehovah.'
10 Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.* [Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi.]
10 Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.
10 And the first part of his kingdom is Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar;
11 Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin
11 Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,
11 from that land he hath gone out to Asshur, and buildeth Nineveh, even the broad places of the city, and Calah,
12 ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. [Joona 3:2]
12 sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.
12 and Resen, between Nineveh and Calah; it is the great city.
13 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
13 And Mitzraim hath begotten the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
14 patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. [5. Moos. 2:23; Jer. 47:4; Aam. 9:7]
14 patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
14 and the Pathrusim, and the Casluhim, (whence have come out Philistim,) and the Caphtorim.
15 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.
15 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
15 And Canaan hath begotten Sidon his first-born, and Heth,
16 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
16 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
17 hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset,
17 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
18 arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin,
18 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.
18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite; and afterwards have the families of the Canaanite been scattered.
19 ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka.
19 Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti.
19 And the border of the Canaanite is from Sidon, in thy coming towards Gerar, unto Gaza; in thy coming towards Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, unto Lasha.
20 Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.
20 Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
20 These are sons of Ham, by their families, by their tongues, in their lands, in their nations.
21 Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. [1. Moos. 11:10-26]
21 Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia.
21 As to Shem, father of all sons of Eber, brother of Japheth the elder, he hath also begotten:
22 Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram*. [Nimi Aram viittaa Syyrian aramealaisiin.]
22 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.
22 Sons of Shem are Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.
23 Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas.
23 Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas.
23 And sons of Aram are Uz, and Hul, and Gether, and Mash.
24 Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber.
24 Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
24 And Arphaxad hath begotten Salah, and Salah hath begotten Eber.
25 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,* ja toisen nimi oli Joktan. [Nimi Peleg tulee heprean sanasta 'jakaantua', 'hajaantua'.]
25 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
25 And to Eber have two sons been born; the name of the one is Peleg (for in his days hath the earth been divided,) and his brother's name is Joktan.
26 Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
26 Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
26 And Joktan hath begotten Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
27 Hadoram, Usal, Dikla,
27 Hadoram, Uusal, Dikla,
27 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
28 Obal, Abimael, Saba,
28 Oobal, Abimael, Saba,
28 and Obal, and Abimael, and Sheba,
29 Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.
29 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
29 and Ophir, and Havilah, and Jobab; all these are sons of Joktan;
30 Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka.
30 Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti.
30 and their dwelling is from Mesha, in thy coming towards Sephar, a mount of the east.
31 Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.
31 Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.
31 These are sons of Shem, by their families, by their tongues, in their lands, by their nations.
32 Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen. [Ap. t. 17:26]
32 Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.
32 These are families of the sons of Noah, by their births, in their nations, and by these have the nations been parted in the earth after the deluge.

 1. Mooseksen kirja 9

 

1. Mooseksen kirja 11 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote