Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 2. Kuninkaiden kirja 25

Näytä koko luku
1. Aikakirja 1

1. Aikakirja 2 


Sukuluettelo Aadamista Abrahamiin

1 Aadam, Set, Enos, [1. Moos. 5:1-32]
1 Aadam, Seet, Enos,
1 Adam, Sheth, Enosh,
2 Kenan, Mahalalel, Jered,
2 Keenan, Mahalalel, Jered,
2 Kenan, Mahalaleel, Jered,
3 Henok, Metuselah, Lemek,
3 Hanok, Metusalah, Lemek,
3 Henoch, Methuselah, Lamech,
4 Nooa, Seem, Haam ja Jafet. [1. Moos. 6:10, 1. Moos. 9:18]
4 Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.
4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. [1. Moos. 10:1-32]
5 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
5 Sons of Japheth: Gomer and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
6 Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma.
6 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.
6 And sons of Gomer: Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
7 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.
7 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.
7 And sons of Javan: Elisha, and Tarshishah, Kittim, and Dodanim.
8 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.
8 Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
8 Sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
9 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
9 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
9 And sons of Cush: Seba and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecka. And sons of Raamah: Sheba and Dedan.
10 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.
10 Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.
10 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the land.
11 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
11 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
11 And Mizraim begat the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
12 patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset.
12 patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
12 and the Pathrusim, and the Casluhim (from whom came out the Philistim), and the Caphtorim.
13 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.
13 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
13 And Canaan begat Zidon his first born, and Heth,
14 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
14 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
14 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
15 hivviläiset, arkilaiset, siniläiset,
15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
15 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
16 arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.
16 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.
16 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
17 Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek.
17 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.
17 Sons of Shem: Elam and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
18 Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber.
18 Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
19 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,* ja hänen veljensä nimi oli Joktan. [Nimi Peleg tulee heprean sanasta 'jakaantua', 'hajaantua'.]
19 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
19 And to Eber have been born two sons, the name of the one is Peleg, for in his days hath the land been divided, and the name of his brother is Joktan.
20 Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
20 Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
21 Hadoram, Usal, Dikla,
21 Hadoram, Uusal, Dikla,
21 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
22 Ebal, Abimael, Saba,
22 Eebal, Abimael, Saba,
22 and Ebal, and Abimael, and Sheba,
23 Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.
23 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
23 and Ophir, and Havilah, and Jobab; all these are sons of Joktan.
24 Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah, [1. Moos. 11:10-26]
24 Seem, Arpaksad, Selah,
24 Shem, Arphaxad, Shelah,
25 Eber, Peleg, Reu,
25 Eeber, Peleg, Regu,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahor, Terah
26 Serug, Naahor, Terah,
26 Serug, Nahor, Terah,
27 ja Abram eli Abraham. [1. Moos. 17:5]
27 Abram, se on Aabraham.
27 Abram--he is Abraham.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote