Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Nehemia 9

Näytä koko luku
Nehemia 10

Nehemia 11 


1 (10:2) Asiakirjassa on seuraavien henkilöiden nimet: käskynhaltija Nehemia, Hakaljan poika, sekä Sidkia,
1 (10:2) Sinetöidyissä asiakirjoissa ovat nämä nimet: Nehemia, Hakaljan poika, maaherra, ja Sidkia,
1 And over those sealed are Nehemiah the Tirshatha, son of Hachaliah, and Zidkijah,
2 (10:3) Seraja, Asarja, Jeremia,
2 (10:3) Seraja, Asarja, Jeremia,
2 Seraiah, Azariah, Jeremiah,
3 (10:4) Pashur, Amarja, Malkia,
3 Pashur, Amarja, Malkia,
3 Pashhur, Amariah, Malchijah,
4 (10:5) Hattus, Sebanja, Malluk,
4 Hattus, Sebanja, Malluk,
4 Huttush, Shebaniah, Malluch,
5 (10:6) Harim, Meremot, Obadja,
5 Haarim, Meremot, Obadja,
5 Harim, Meremoth, Obadiah,
6 (10:7) Daniel, Ginneton, Baruk,
6 Daniel, Ginneton, Baaruk,
6 Daniel, Ginnethon, Baruch,
7 (10:8) Mesullam, Abia, Mijamin,
7 Mesullam, Abia, Miijamin,
7 Meshullam, Abijah, Mijamin,
8 (10:9) Maasja, Bilgai ja Semaja. Nämä ovat pappeja.
8 Maasja, Bilgai ja Semaja-nämä ovat pappeja.
8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these are the priests.
9 (10:10) Leeviläisiä: Jesua, Asanjan poika, Binnui, Henadadin suvusta, Kadmiel
9 Leeviläisiä ovat: Jeesua, Asanjan poika, Binnui, Heenadadin jälkeläinen, Kadmiel
9 And the Levites: both Jeshua son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
10 (10:11) sekä heidän virkatoverinsa Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
10 ja heidän veljensä Sebanja, Hoodia, Kelita, Pelaja, Haanan,
10 and their brethren: Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
11 (10:12) Miika, Rehob, Hasabja,
11 Miika, Rehob, Hasabja,
11 Micha, Rehob, Hashabiah,
12 (10:13) Sakkur, Serebja, Sebanja,
12 Sakkur, Seerebja, Sebanja,
12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
13 (10:14) Hodia, Bani, Beninu.
13 Hoodia, Baani ja Beninu.
13 Hodijah, Bani, Beninu.
14 (10:15) Kansan päämiehiä: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, [Esra 2:3,6-8,10, Esra 8:3,4,7]
14 Kansan päämiehiä ovat: Paros, Pahat-Mooab, Eelam, Sattu, Baani,
14 Heads of the people: Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zatthu, Bani,
15 (10:16) Bunni, Asgad, Bebai,
15 Bunni, Asgad, Beebai,
15 Bunni, Azgad, Bebai,
16 (10:17) Adonia, Bigvai, Adin,
16 Adonia, Bigvai, Aadin,
16 Adonijah, Bigvai, Adin,
17 (10:18) Ater, Hiskia, Assur,
17 Aater, Hiskia, Assur,
17 Ater, Hizkijah, Azzur,
18 (10:19) Hodia, Hasum, Besai,
18 Hoodia, Haasum, Beesai,
18 Hodijah, Hashum, Bezai,
19 (10:20) Harif, Anatot, Nebai,
19 Haarif, Anatot, Nuubai,
19 Hariph, Anathoth, Nebai,
20 (10:21) Magpias, Mesullam, Hesir,
20 Magpias, Mesullam, Heesir,
20 Magpiash, Meshullam, Hezir,
21 (10:22) Mesesabel, Sadok, Jaddua,
21 Mesesabel, Saadok, Jaddua,
21 Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
22 (10:23) Pelatja, Hanan, Anaja,
22 Pelatja, Haanan, Anaja,
22 Pelatiah, Hanan, Anaiah,
23 (10:24) Hoosea, Hananja, Hassub,
23 Hoosea, Hananja, Hassub,
23 Hoshea, Hananiah, Hashub,
24 (10:25) Lohes, Pilha, Sobek,
24 Loohes, Pilha, Soobek,
24 Hallohesh, Pilha, Shobek,
25 (10:26) Rehum, Hasabna, Maaseja,
25 Rehum, Hasabna, Maaseja,
25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
26 (10:27) Ahia, Hanan, Anan,
26 Ahia, Haanan, Aanan,
26 and Ahijah, Hanan, Anan,
27 (10:28) Malluk, Harim ja Baana.
27 Malluk, Haarim ja Baana.
27 Malluch, Harim, Baanah.
28 (10:29) Kaikki muut -- papit ja leeviläiset, portinvartijat, laulajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka olivat erottautuneet vieraista kansoista noudattaakseen Jumalan lakia, ja myös heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyivät lakia ymmärtämään --
28 Ja muu kansa, papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka ovat eristäytyneet pakanallisista kansoista Jumalan lain puolelle, sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyvät sen ymmärtämään,
28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the Nethinim, and every one who hath been separated from the peoples of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every knowing intelligent one,
29 (10:30) kaikki he sitoutuivat noudattamaan johtajiensa tekemää sopimusta. Valalla vannoen he lupasivat elää Jumalan lain mukaan, jonka Mooses oli Jumalan palvelijana heille antanut, ja lupasivat noudattaa tarkoin kaikkia Herran, meidän Jumalamme, käskyjä, määräyksiä ja säädöksiä.
29 liittyvät ylhäisiin veljiinsä, tulevat valalle ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan, joka on annettu Jumalan palvelijan Mooseksen kautta, ja noudattavansa ja seuraavansa kaikkia Herran, meidän Herramme, käskyjä, oikeuksia ja säädöksiä.
29 are laying hold on their brethren, their honourable ones, and coming in to an execration, and in to an oath, to walk in the law of God, that was given by the hand of Moses, servant of God, and to observe and to do all the commands of Jehovah our Lord, and His judgments, and His statutes;
30 (10:31) Edelleen he lupasivat: "Me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi. [Esra 9:12]
30 Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi.
30 and that we give not our daughters to the peoples of the land, and their daughters we take not to our sons;
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote